top of page

Eetilised põhimõtted

Keskuse psühholoogid järgivad Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi EAPS eetikakoodeksit ning seavad esikohale kliendi huvid.

Eetikakoodeksi  olulisemad klienditööd puudutavad punktid on:
 • Enne  töö algust peab EAPS liige klienti selgelt informeerima seansside ajakavast ja tingimustest, s. o. seansside toimumise aegadest, sagedusest, tasu suurusest ja maksmise tingimustest. EAPS liikme kohus on tagada ajakavast ja tingimustest kinnipidamine.
   

 • EAPS liige ei tee kliendiga mingeid muid rahalisi tehinguid peale kokkulepitud tasu võtmise.

 • EAPS liige ei tohi väita, et ta omab sellist kvalifikatsiooni, mida tal tegelikult ei ole.
   

 • Seanssidevahelisel ajal tuleb hoiduda kliendiga sotsiaalsest suhtlemisest.  Kliendi omastega võib suhelda üksnes kliendi nõusolekul ning seejuures tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Teatud juhtudel võib suhtlemisel omastega teha erandeid, nagu näiteks töös  lastega või kui klient on enesele või teistele ohtlik.
   

 • Esmatähtis  on konfidentsiaalsus ja kliendi anonüümsuse tagamine. Eriti hoolikalt tuleb kaaluda seansside materjali publitseerimist või selle esitamist loengutes ja seminaridel. Kui klient ei soovi, et temasse puutuvat materjali publitseeritakse või näitena kasutatakse, siis tuleb seda arvestada. Ka professionaalset konsultatsiooni kasutades tuleb jääda kliendi suhtes diskreetseks. Erandeid võib teha, kui tegemist on  seaduserikkumisega või kui seadus kohustab konfidentsiaalsusest loobuma, nagu näiteks laste väärkohtlemise kahtluse korral, vajadusel teisi inimesi ohu eest hoiatada, kohtu korraldusel jne.
   

 • EAPS  liige ei tohi astuda kliendiga seksuaalsuhetesse. Ebaeetiline on ka lõpetada teraapiasuhe eesmärgiga astuda seksuaalsuhtesse.
   

 • EAPS  liige ei tohi kasutada kliendi suhtes vägivalda. Erandiks võib olla olukord, kui klient on füüsiliselt ohtlik ja teda on võimalik rahustada.
   

 • EAPS liige ei tohi jätkata praktiseerimist tõsise või püsiva tervisehäire korral, mille põhjuseks on
        - alkoholi või teiste ainete tarvitamine või
        - füüsiline või psüühiline haigus, mis on kahjustanud tema võimet praktiseerida ning teha adekvaatseid                        otsuseid ja vajalikke toiminguid.

Kui olete kokku puutunud eetikakoodeksi rikkumisega, palume informeerida sellest Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi juhatust.

Täisversioon eetikakoodeksist on kättesaadav siin: Eetikakoodeks

bottom of page