top of page
Eesti analüütilise psühholoogia seltsi põhikiri

Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi (edaspidi EAPS või selts) põhikiri on kinnitatud 25.01.2015.

üldkoosoleku otsusega.

1. SELTSI NIMI, ASUKOHT, EESMÄRK JA MAJANDUSAASTA

1.1. EAPS on Eesti Vabariigis tegutsev teaduslik ja kutsealane mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel Carl Gustav Jungi koolkonna psühholoogiast ja psühhoteraapiast huvitatud isikuid.
1.2. EAPS asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. EAPS on iseseisev juriidiline isik, tal on oma pitsat, pangakonto ja sümboolika, mille kasutamisele tal on ainuõigus.
1.4. EAPS majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. EAPS on asutatud määramata tähtajaks.

1.6. EAPS on oma põhikirjalise tegevuse osas kasumit mittetaotlev ühing, mille vara ja tulu ei kuulu jaotamisele seltsi liikmete ega sponsorite vahel.
1.7. EAPS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.8. Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi ingliskeelne nimi on Estonian Society for Analytical Psychology (lühend ESAP).

 

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. EAPS eesmärgiks on C. G. Jungi ja jungiaanliku psühholoogia ning psühhoteraapia suundade tundmaõppimine, tutvustamine, kasutamine professionaalses psühholoogilises nõustamises ja enesearendamises, nende põhimõtete ja eetika järgimine, mis hõlmab:

2.1.1. koolituse korraldamist kooskõlas rahvusvaheliselt aktsepteeritud Jungi instituutide nõuete ja standarditega;
2.1.2. vastavate meetodite rakendamist avalikes huvides, sh. tervishoius, hariduses, kunstis, hoolekandes jne. oma pädevuse piires ja vastavalt võimalustele;

2.1.3. oma liikmete huvide ja õiguste esindamist ning kaitsmist. 

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks EAPS:

2.2.1. organiseerib C. G. Jungi koolkonna psühholoogia ja psühhoteraapia alal süstemaatilist koolitust ja täiendusõpet, s.h. eneseteraapiat ja supervisiooni;
2.2.2. algatab mitmesuguseid projekte, loob ekspert- ja töörühmi, aitab kaasa vastavate teadmiste levitamisele ja materjalide kirjastamisele ning taotleb selleks toetust võimalikelt sponsoritelt;

2.2.3. väljendab oma põhimõtteid ja seisukohti avalikkuses, väärtustades humanismi printsiipe, inimese mitmekülgset arengut, eneseaktualisatsiooni, individuatsiooni ja heaolu;
2.2.4. loob sidemeid, suhtleb ja teeb koostööd teiste seltside ja institutsioonidega Eestis ja välismaal.

 

3. LIIMEKS VASTUVÕTMISE, SELTSIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1. EAPS liikmed on kas tegev- või toetajaliikmed.
3.2. EAPS tegevliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga kõrgharidust või psühholoogiliseks nõustamiseks ja konsulteerimiseks vajalikku kvalifikatsiooni omav isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab seltsi juhatusele viimase poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja nõudeid, ja kahe EAPS tegevliikme soovituse.

3.3. EAPS toetajaliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab seltsi juhatusele viimase poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja nõudeid, ja kahe EAPS tegevliikme soovituse.

3.4. EAPS toetaja- ja tegevliikmeks vastuvõtmise otsustab EAPS juhatus.
3.5. EAPS asutajaliikmed, kes sõlmisid asutamislepingu ja võtsid vastu käesoleva põhikirja, loetakse tegevliikmeteks.
3.6. Seltsist väljaastumine toimub seltsi juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.
3.7. EAPS liikme võib juhatuse otsusega seltsi liikmeskonnast välja arvata, kui ta:

3.7.1. tegevus on vastuolus seltsi põhikirjaliste eesmärkidega;
3.7.2. eirab üldkoosoleku ja juhatuse seaduslikke otsuseid;
3.7.3. mõjuva põhjuseta pikaajaliselt ei osale seltsi töös;
3.7.4. ei ole tähtajaks tasunud sisseastumis- või liikmemaksu;
3.7.5. on esitanud seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mistõttu tema vastuvõtmine seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane;

3.7.6. on tekitanud seltsile moraalset või materiaalset kahju.
3.8. EAPS juhatus kutsub väljaarvatava liikme oma koosolekule, kus arutatakse tema väljaarvamise küsimust, teatades sellest talle kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvatava liikme mitteilmumisel juhatuse koosolekule võidakse otsus tema kohta langetada tagaselja.
3.9. Juhatuse otsusega väljaarvatud liige võib nõuda selle küsimuse veelkordset läbivaatamist väljaarvamisele järgneval EAPS liikmete üldkoosolekul. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

 

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. EAPS tegevliikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõiguslikult EAPS üldkoosolekutel;
4.1.2. valida ja olla valitud EAPS juht- ja kontrollorganitesse;
4.1.3. saada seltsi juhtorganitelt teavet EAPS tegevuse ja ürituste kohta; 

4.1.4. osaleda EAPS korraldatavatel üritustel;
4.1.5. astuda EAPS-st välja.

4.2. EAPS tegevliikmel on kohustus:
4.2.1. täita seltsi põhikirja nõudeid ja juhtorganite seaduslikke otsuseid;
4.2.2. osaleda seltsi töös ning kaasa aidata seltsi eesmärkide saavutamisele;
4.2.3. tasuda sisseastumis- ja liikmemaks määratud summas ja tähtajaks;
4.2.4. teatada juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma töökoht, kodune aadress, isikukood, telefoninumber ning andmete muutumisel informeerida juhatust sellest 1 kuu jooksul;
4.2.5. tasuda EAPS liikmemaks jooksva aasta eest ka juhul, kui tema liikmelisus lõpeb aasta kestel;
4.2.6. hoida kõrgel seltsi mainet.

4.3. EAPS toetajaliikmel on õigus:
4.3.1. osaleda sõnaõigusega EAPS üldkoosolekutel;
4.3.2. saada seltsi juhtorganitelt teavet EAPS tegevuse ja ürituste kohta;
4.3.3. osaleda EAPS korraldatavatel üritustel;
4.3.4.vajalike kvalifikatsiooninõuete täitmisel taotleda enda tegevliikmeks vastuvõtmist isikliku avalduse põhjal ilma kahe tegevliikme soovituseta;
4.3.5. astuda EAPS-st välja.

4.4. EAPS toetajaliikmel on kohustus:
4.4.1. täita seltsi põhikirja nõudeid ja juhtorganite seaduslikke otsuseid;
4.4.2. osaleda seltsi töös ning kaasa aidata seltsi eesmärkide saavutamisele;
4.4.3. tasuda sisseastumis- ja liikmemaks määratud summas ja tähtajaks;
4.4.4. teatada juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma töökoht, kodune aadress, isikukood, telefoninumber ning andmete muutumisel informeerida juhatust sellest 1 kuu jooksul;

4.4.5. tasuda EAPS liikmemaks jooksva aasta eest ka juhul, kui tema liikmelisus lõpeb aasta kestel;
4.4.6. hoida kõrgel seltsi mainet.

5. EAPS JUHTORGANID, EETIKAKOMISJON JA AUDIITOR

5.1. EAPS kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
5.1.1. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku mitte harvem kui kaks korda aastas; aasta esimene korraline üldkoosolek, kus juhatus esitab aastaaruande ja bilansi, kutsutakse kokku kolme kuu jooksul peale eelmise majandusaasta lõppemist.
5.1.2. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.

5.1.3. Kui juhatus ei kutsu kokku üldkoosolekut käesoleva põhikirja p. 5.1.2 nimetatud asjaoludel, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
5.1.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt üks nüdal. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, päevakord, kas üldkoosolek on korraline või erakorraline ja muud üldkoosolekuga seoses tähtsust omavad asjaolud.

5.1.5. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.1.5.1. aastaaruande ja bilansi kinnitamine;
5.1.5.2. põhikirja muutmine;
5.1.5.3. juhatuse ning eetikakomisjoni liikmete ja audiitori valimine ning tagasikutsumine;
5.1.5.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine; 

5.1.5.5. seltsi põhiliste ja suuremate rahaliste tehingute ja kulutuste määratlemine (eelarve kinnitamine);
5.1.5.6. juhatuse või seltsi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine; 

5.1.5.7. erikontrolli määramine;
5.1.5.8. seltsile kuuluva kinnis- ja vallasvara võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine;
5.1.5.9. seltsi lõpetamise või ümberkujundamise otsustamine;
5.1.5.10. juhatuse ettepanekul kõigi muude seltsi tegevusse puutuvate küsimuste arutamine ja otsustamine;
5.1.5.11. muude seadusega ja käesoleva põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.1.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole seltsi tegevliikmetest. 

5.1.7. Kui üldkoosolekul osaleb vühem kui p. 5.1.6 ettenähtud hulk tegevliikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul osalevate tegevliikmete hulgast.
5.1.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul osalenud tegevliikmete häältest ja käesoleva põhikirja või seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
5.1.9. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekust osavõtvate tegevliikmete häälteenamus. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi EAPS tegevliikmete nõusolek.
5.1.10. Igal tegevliikmel on üks hääl. Toetajaliikmed võivad üldkoosolekul osaleda sõnaõigusega, kuid ilma hääleõiguseta.

5.2. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib ja esindab seltsi EAPS juhatus.
5.2.1. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatus võib olla minimaalselt 3- liikmeline.
5.2.2. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse volituste kestus on 2 aastat.
5.2.3. EAPS asutamisel valib esimese juhatuse ja audiitori EAPS asutamiskoosolek.
5.2.4. Juhatuse tööd juhib ja korraldab ning juhatust esindab juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse liikmete poolt juhatuse esimesel koosolekul. Juhatuse esimehe pädevuse võib juhatus üksikasjalikumalt määratleda oma otsusega.
5.2.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, ent mitte harvem kui kord kvartalis.
5.2.6. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe või tema äraolekul teda asendava juhatuse liikme poolt või juhul, kui seda taotleb vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest.
5.2.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.
5.2.8. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.2.9. Juhatuse koosolekud ja otsused protokollitakse.
5.2.10. Juhatuse liikmed võivad saada oma töö eest tasu, mille suuruse määrab üldkoosolek.
5.2.11. Juhatuse pädevuses on:

5.2.11.1. seltsi igapäevatöö juhtimine ja korraldamine;
5.2.11.2. seltsi esindamine asutustes, organisatsioonides ja ettevõtetes varalistes tehingutes ja õigustoimingutes ning avalikkuses;
5.2.11.3. seltsi nimel töölepingute sõlmimine ja lõpetamine;
5.2.11.4. seltsi palgaliste töötajate koosseisu ja tasumäärade kehtestamine; 

5.2.11.5. seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise otsustamine; 

5.2.11.6. seltsi liikme suhtes eetikakomisjoni soovituste kohaldamine;
5.2.11.7. seltsi rahaliste vahendite käsutamine üldkoosolekult saadud volituste või kinnitatud eelarve piires;
5.2.11.8. ekspert- ja töörühmade moodustamine erinevate projektide ja töövaldkondade edendamiseks.

5.3. Eetikakomisjon valitakse üldkoosoleku poolt 2 aastaks.
5.3.1. Eetikakomisjon on EAPS alaline komisjon, millesse kuulub kolm EAPS tegevliiget ja mis juhindub oma töös EAPS üldkoosoleku poolt vastuvõetud “Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi eetikakoodeksist”.
5.3.2. Eetikakomisjoni liikmed valivad endi hulgast juhataja, kes juhib ja korraldab komisjoni tööd.
5.3.3. Eetikakomisjon uurib eetikakoodeksi rikkumisi EAPS liikmete poolt ning annab EAPS juhatusele soovitusi rikkuja suhtes rakendatavate abinõude kohta.

5.4. Audiitor valitakse üldkoosoleku poolt 2 aastaks.
5.4.1. Audiitori ülesandeks on regulaarselt kontrollida seltsi rahaliste vahendite kasutamise vastavust seadusele ja seltsi põhikirjale ning teavitada sellest vajaduse korral üldkoosolekut. Audiitor esitab aruande seltsi majandustegevuse kontrollitulemustest mitte harvem kui iga aasta esimesel üldkoosolekul eelmise majandusaasta kohta.
5.4.2. Audiitoriks ei või olla juhatuse liige.

 

6. SELTSI VARA JA MAJANDUSTEGEVUS

6.1. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik seltsi põhikirjaliseks tegevuseks ja selle arendamiseks.

6.2. Seltsi varalised ja rahalised vahendid moodustuvad liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute vabatahtlikest annetustest ja eraldistest ning muust seaduslikust tulust.
6.3. Seltsi kinnis- ja vallasvara ning rahalisi vahendeid kasutatakse ainult seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.4. Seltsile laekunud sihtotstarbelisi eraldisi ja annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja või annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ega kehtivate seadusaktidega.
6.5. Seltsi vara kasutamise korra töötab välja seltsi juhatus ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

 

7. SELTSI ÜMBERKUJUNDAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

7.1. EAPS ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Selts lõpetatakse:

7.2.1. üldkoosoleku otsusega;
7.2.2. pankrotimenetluse alustamisel seltsi vastu;
7.2.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
7.2.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
7.2.5. muul seadusest või põhikirjast tuleneval alusel.

7.3. EAPS likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.4. EAPS lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud seltsi vara üle tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.

bottom of page